การสัมมนาโรงเรียนดีประจำตำบลระดับภูมิภาค / เศรษฐกิจพิเศษ

โพสต์28 มิ.ย. 2559 21:43โดยอรจิต อุดมฤทธิ์


ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดให้มีการจัดประชุมสัมมนาโรงเรียนดีประจำตำบล ระดับภูมิภาค ขึ้น ระหว่างวันที่  15 กรกฎาคม 2559 ถึง วันที่ 15 สิงหาคม 2559 รวม 9 จุด เพื่อยกระดับคุณภาพโรงเรียนในโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล ให้มีมาตรฐานคุณภาพที่สูงขึ้น ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้
    1. คณะทำงาน ตามเอกสารรายละเอียดดังแนบ เข้าประชุมเตรียมการสัมมนาโรงเรียนดีประจำตำบล ระดับ ภูมิภาค ระหว่างวันที่ 22-24 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมเวสต์เกต เรสซิเด้นซ์ นนทบุรี
    2. ขอให้บุคคลากร ที่มีรายชื่อตามเอกสารดังแนบ เข้ารับการอบรมกรอบแนวทางการจัดการเรียนรู้โรงเรียนดีประจำตำบล สำหรับเศรษฐกิจพิเศษ ระหว่างวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

Comments